תקנון מועדון לקוחות FineGold/Cristalino

 

הצטרפות וחברות במועדון

  1. ההצטרפות למועדון הלקוחות (להלן : “המועדון”) של רשתות

 XiStore\Brands Swarovski \ FineGold  מבית חברות פיינגולד אחים אלבז בע"מ וחברת קריסטלינו בע"מ

)  להלן: “החברה”) תתאפשר לכל המעוניין בכך, ללא תשלום (אלא אם הוחלט אחרת), בכפוף למילוי טופס פרטים וחתימה במסגרת בקשת הצטרפות בנוסח שיקבע על ידי החברה ( להלן: “בקשת ההצטרפות”).
האחריות על נכונות הפרטים ומהימנותם, ועדכון הפרטים ככל שיש בהם שינוי, הינה על נותן הפרטים, קרי הלקוח.
החברה לא תדחה בקשת הצטרפות ולא תבטל חברות במועדון, אלא מטעמים סבירים כמתואר להלן ו/או אם נתבקשה על ידי הלקוח לעשות כך.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחיר ההצטרפות ואת תקופת ההצטרפות בכל עת וללא עדכון מוקדם.
 

  1. הגדרות:

2.1. “חבר” – לקוח שמסר פרטיו וחתם על בקשת ההצטרפות, ושהחברה אישרה את חברותו במועדון,

2.2. “הטבות המועדון” – הטבות המועדון יהיו אך ורק ההטבות המתוארות להלן:

הזכות ליהנות מהטבות ומבצעים בלעדיים וייעודיים לחברי מועדון.

2.3. “הרשת” –רשת החנויות המופעלות על ידי החברה ו/או זכיין מטעמה.


3. הצטרפות למועדון, ותקופת החברות:

3.1. ההצטרפות למועדון תיעשה באמצעות מילוי בקשת הצטרפות, או בנוסח כפי שהחברה תחליט מעת לעת, ומסירתו לרשת, לרבות מסירת פרטים אישיים בעל פה וחתימה על ספח הצטרפות או בכל דרך אחרת / נוספת שתחליט החברה.
תנאי לרישום למועדון הוא מתן פרטי הלקוח: שם פרטי, שם משפחה, נייד, עיר מגורים, תאריך לידה, מין.
 

3.2. החבר יעדכן את המועדון בכתב לגבי שינוי בפרטיו, על מנת לאפשר למועדון להמשיך וליידעו לגבי מבצעים והטבות.
המועדון לא יהיה אחראי לאי-קבלת הטבה, הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי החבר במועד או מכל סיבה אחרת.
הודעות בנושא שינוי פרטים יועברו באמצעות אימייל,
או בפקס או לכתובת משרדי הרשת :
אימייל –Swarovski@Finegoldco.il
כתובת משרדי הנהלת חברת  – עם ועולמו 3, ירושלים

 

3.3.תקופת החברות במועדון (להלן: “תקופת החברות”) תתחיל במועד מילוי בקשת ההצטרפות,
ואינה מוגבלת בזמן אלא אם הוחלט אחרת על ידי החברה.

3.4. לקוחות אשר גילם אינו עולה על 18 והמבקשים להתקבל כחברים במועדון, נדרשים ליידע את
הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר הוראות תקנון זה, ולקבל את אישורם
לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת המועדון. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים
המעוניינים בחברות במועדון, בתנאי התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו
על פי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים במסגרת החברות במועדון מהווה הסכמה
של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

3.5. ביטול החברות לא יזכה את חבר המועדון בהחזר כספי כלשהו.

3.6 חבר מועדון אשר הצטרף ומסר את פרטיו מאשר להיכלל במאגר דיוור אלקטרוני וברשימת תפוצת דיוור ו/או משלוח הודעות סמס, מייל וטלפונים וכדומה ומוותר על זכותו לתביעה לפי חוק הספאם.

 

  1. חברות במועדון

4.1. החברות במועדון הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר.

4.2. הזכאות להטבות המועדון מותנה בזיהוי הלקוח במעמד הקניה, בצרוף תעודה מזהה כלשהי הכוללת את תמונתו, שמו הפרטי ושם משפחתו (להלן: “תעודה מזהה”).


 

  1. זכויות החברה

מבלי לגרוע מכל זכות הנתונה לחברה לפי כל דין ו/או לפי תקנון זה, שומרת לעצמה החברה גם את הזכויות הבאות:

5.1. לעדכן לפי שיקול דעתה את חברי המועדון בהטבות נוספות, מבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי הגעת מוצרים חדשים, ומבצעים אחרים, הכל לפי שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט של החברה.

5.2. לעדכן, לשנות, להפחית או להעלות את סכומי דמי ההצטרפות ודמי החידוש – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

5.3. בכל מקרה של ביטולה המוקדם של החברות במועדון בין אם ביוזמת הלקוח ובין אם ביוזמת החברה, מובהר מפורשות כי דמי ההצטרפות ו/או דמי חידוש (במידה ויהיו) לא יוחזרו לחבר מכל סיבה שהיא.

5.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את מועדון הלקוחות בכל שלב שהוא.

5.5. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את החברות של כל חבר מטעמים סבירים, ובכלל זה: סכסוך בין החברה ללקוח מכל סיבה שהיא, הפרת התחייבות של הלקוח כלפי החברה או אי ביצוע תשלום שהלקוח התחייב לבצעו כלפי החברה, התנהגות לקוח באופן פוגע כלפי החברה, ו/או בתחום חנויות החברה, וכיוצ"ב טעמים סבירים לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.

5.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר את מימוש הטבת היומולדת על פריטים שיקבעו על ידה ו/או על פריטים שחל עליהם מבצע כלשהו.

5.7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לייתן הטבות לחלק מחברי המועדון, וזאת על- פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

כללי

  1. תקנון זה יחול על כל חברי המועדון.
  2. כל הטבה שניתנת לחבר מועדון תשולם באמצעות מזומן ו/או כרטיס אשראי ו/או המחאה. החברה שומרת לעצמה הזכות שלא לכבד כל אמצעי תשלום אחר.
  3. המועדון יוכל להודיע בכל דרך שימצא לנכון על הפסקת פעילות המועדון, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

9.המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי.
החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש.
נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי הרשת.

10.מטעמי נוחות בלבד, ובשל אופי מוצרי הרשת, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם לגבי נשים.


 
x

#{title}

#{text}

#{price}